Co to jest dokument miotu?

Dokument miotu stanowi jednocześnie potwierdzenie rejestracji kotów – rodziców miotu i ich właścicieli w klubie oraz jest wnioskiem o wydanie rodowodów dla kociąt.

W drodze wyjątku Gdańskie Lwy przyjmują dokumenty papierowe – zasadniczo jednak obowiązuje wersja elektronicznego zgłoszenia karty miotu wypełnionego online: http://ssl.felispolonia.eu/dokumenty/kartamiotu.php

Po urodzeniu kociąt należy wystąpić o rodowody. Zalecane jest wystąpienie o nie wówczas, gdy kocięta będą miały 8-10 tygodni. Jest to termin orientacyjny. Chodzi o to, aby kocięta gotowe do wydania z domu miały już rodowody. Regulaminowo kocięta mogą opuścić hodowlę dopiero w wieku 14 tygodni, po przeprowadzeniu pełnego programu szczepień – kocięta muszą być zdrowe, 2-krotnie zaszczepione i zaczipowane.

Kocur przed pierwszym  kryciem powinien uzyskać weterynaryjne zaświadczenie o tym, że oba jądra są prawidłowe i zstąpiły do worka mosznowego. Skan zaświadczenia dołącza się do dokumentu pierwszego miotu lub osobno przesyła do Biura Rodowodowego.  O formie zaświadczenia decyduje lekarz.

UWAGA ! Jeżeli kocur nie ma rodowodu wydanego przez FPL, czyli jest kotem o rodowodzie wydanym przez inną federację felinologiczną (np. TICA, WCF, CFA, etc.) do elektronicznego zgłoszenia dokumentu miotu obowiązkowo dołącza się skan jego rodowodu.

W przypadku wymaganych w regulaminie hodowlanym badań genetycznych dla kotów określonych ras – dołącza się do elektronicznej karty miotu skany tych badań – jednorazowo, przy pierwszym kryciu tej pary hodowlanej.

Regulaminowo imię kota łącznie z przydomkiem może mieć maksymalnie 36 znaków (łącznie ze spacjami i prefiksem kraju *PL), natomiast na sam przydomek może przypadać  maksymalnie 18 znaków.

Przy wyborze imienia dla kociąt musimy pamiętać o tym, że imiona wszystkich kociąt w jednym miocie muszą zaczynać się na tą samą literę.

Nie jest jednak prawdą, że imiona w kolejnych miotach muszą zaczynać się na kolejne litery alfabetu. Hodowca może swój pierwszy miot zacząć od litery A lub B lub H lub P lub Z. Może mieć wszystkie mioty na tą samą literę.

W hodowli nie może się jednak powtórzyć żadne imię.

A CO ZROBIĆ, KIEDY HODOWCA JESZCZE NIE OTRZYMAŁ PRZYDOMKA, A ZGŁASZA MIOT ?

Regulamin hodowlany FIFe pozwala wyjątkowo na dwa pierwsze mioty w hodowli – bez przydomków. W tym przypadku należy kociętom nadawać imiona dwuczłonowe, ale żaden człon nie może się powtórzyć, aby nie sugerować, że chodzi o przydomek.

Na przykład w hodowli bez przydomka urodziło się troje kociąt. Mogą być nazwane Alessa Wesoła, Alik Dostojny i Adaba Neo.

Wypełnioną online kartę miotu klub hodowcy potwierdza elektronicznie (w przypadku różnych afiliacji rodziców oba kluby muszą potwierdzić), a następnie jej poprawność i zgodność danych sprawdza Biuro Rodowodowe FPL. O przyjęciu karty miotu hodowca i klub są powiadamiani automatyczną odpowiedzią z FPL. Pozostaje już tylko czekać na dokumenty hodowlane wysyłane z Biura Rodowodowego do klubu, a stamtąd do hodowcy.

_____________________________________________________________

Poniższa instrukcja dotyczy  dokumentów w wersji papierowej:

W dokumencie należy opisać każde kocię, a więc jego imię i przydomek,  oznaczenie rasy i koloru w systemie EMS, płeć (najlepiej posłużyć się zapisem 1,0 dla Kocurka i 0,1 dla kotki).

Postaraj się wpisać  numer czipa wyraźnie, aby uniknąć pomyłek. Rubryka na mikroczip jest mała, więc proponuję, aby kilka początkowych cyfr wpisać w kratki przeznaczone na imię kota, tak, jak we wzorze dokumentu miotu.

Przy rubrykach z danymi rodziców należy uzyskać w swoim klubie pieczątkę, jako potwierdzenie ich rejestracji. Jeśli któreś z rodziców ma inną przynależność klubową, należy dokument wysłać do danego klubu celem potwierdzenia rejestracji kota.

Nie zapomnij wpisać daty urodzenia kociąt!!!!  (Hodowcom zdarza się o tym zapomnieć).

Staraj się wypełniać dokument miotu czytelnie i ogólnie porządnie.  Bałagan w rubryczkach może spowodować cofnięcie dokumentu.

Aby dokument miotu był gotowy do wysłania do FPL, należy wykonać następujące czynności:

  1. Właściciel kotki wpisuje dane swojego kota i przesyła dokument do swojego klubu, aby dostać pieczątkę.
  2. Kolejny krok to wpisanie danych kociąt, łącznie z numerami czipów (czipy można wyraźnie wpisać ręcznie lub przykleić naklejki – o ile się zmieszczą).
  3. Opieczętowany dokument miotu z danymi kotki i kociąt przekazuje się właścicielowi kocura.
  4. Właściciel kocura uzyskuje w swoim klubie pieczątkę i zwraca dokument właścicielowi kotki.
  5. Uwaga! Jeżeli kocur nie ma rodowodu wydanego przez FPL, do dokumentu miotu obowiązkowo dołącza się kopię jego rodowodu.
  6. Właściciel kotki przekazuje dokument miotu do swojego klubu.

Prosimy o wyraźne, czytelne wypełnienie formularza, żeby uniknąć błędów lub cofnięcia dokumentu.