Dokumenty

Regulamin obiegu dokumentów w klubie

1. Dokumenty wysyłamy do klubu pocztą poleconą na adres do korespondencji bądź na adres mailowy, podane w zakładce Kontakt.

2. Dokumenty należy wypełnić na formularzach edytowalnych online bądź wypisać czytelnie dużymi literami i wydrukować, a dokumenty wymagające podpisu własnoręcznie podpisać. Wszystkie formularze dostępne są poniżej – w zakładce -> Gdańskie Lwy -> Formularze. Nie przyjmujemy zdjęć dokumentów !

3. Elektroniczny dokument karty miotu – wypełniamy online, korzystając z formularza FPL:

​4. Elektroniczny dokument zgłoszenia tytułu kota – wypełniamy online, korzystając z formularza FPL:

5. Elektroniczny dokument rejestracji kota w FPL z FPL – wypełniamy online, korzystając z formularza FPL:

6. Dokumenty niekompletne, bądź nieprawidłowo wypełnione odsyłamy do nadawcy celem poprawienia. Za czytelność dokumentów i ich skanów, kompletność i poprawność wpisanych danych – odpowiada osoba wypełniająca formularz.

7. Do przesyłki bądź maila z dokumentami należy obligatoryjnie dołączyć kopię potwierdzenia wykonania przelewu na konto klubowe za zamówione dokumenty + opłatę za wysyłkę wg cennika klubowego. W przypadku braku potwierdzenia dokumentacja będzie wstrzymana do momentu otrzymania takiego potwierdzenia.

8. Zrealizowane dokumenty przysłane do klubu z Biura Rodowodowego FPL rozsyłane są do członków w najbliższym możliwym terminie pocztą kurierską.

Pliki

Uwaga !

Aby wypełnić dostępne formularze z klawiatury, należy pobrać plik ze wskazanej lokalizacji, otworzyć go do edycji, wypełnić, następnie zapisać w swoim folderze na komputerze i/lub w chmurze (niektóre pliki nie są edytowalne, są w pdf).

Gotowy, wypełniony plik można wysłać mailem do klubu, który poświadcza prawdziwość i poprawność zawartych danych i przesyła do Biura Rodowodowego FPL celem procedowania.

Deklaracja członkowska oraz zgłoszenie danych osobowych do FPL – muszą być w oryginale. Czyli muszą zostać obligatoryjnie wydrukowane, podpisane własnoręcznie i wysłane pocztą tradycyjną do klubu. Można od razu załączyć do poczty formularz „Wniosku o przydomek hodowlany”, jeśli jesteście zdecydowani na rozpoczęcie hodowli kotów rasowych.

Dotychczasowa wersja „Dokumentu miotu” jest zastąpiona  linkiem do elektronicznego zgłoszenia dokumentu miotu – zachęcamy do zgłaszania miotu online: https://ssl.felispolonia.eu/dokumenty/kartamiotu.php